Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Fotokorpus.pl z 15.11.2015

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Fotokorpus.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.fotokorpus.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy "Tomasz Pierzycki Fotokorpus" a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.fotokorpus.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.fotokorpus.pl, prowadzony jest przez "Tomasz Pierzycki Fotokorpus; ul. Józefa Sarego 3/6; 31-047 Kraków" NIP 739-322-98-83.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą Flash i Java

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat, lub korzystają ze Sklepu pod nadzorem opiekuna. Poprzez użytkowanie Sklepu i akceptację Regulaminu, Klient oświadcza, że spełnia powyższe.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fotokorpus.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. "Tomasz Pierzycki Fotokorpus" może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez "Tomasz Pierzycki Fotokorpus" za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię "Tomasz Pierzycki Fotokorpus".

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody "Tomasz Pierzycki Fotokorpus".

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla "Tomasz Pierzycki Fotokorpus",

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.fotokorpus.pl, dokonać wyboru zdjęć lub innych ofert, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Sfinalizuj płatność” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) w wypadku zamawianych zdjęć, Licencji w ramach której można zdjęcia użytkować.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Sfinalizuj płatność”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z "Tomasz Pierzycki Fotokorpus" Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Twoje Zamówienie, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów materialnych jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez natychmiastowe pobranie/download. Koszty dostawy kurierskiej są zgodne ze stawkami firmy DPD. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

  1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fotokorpus.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz rachunku uproszczonego.

  2. Klient jest zobowiązany do zachowania kopii danych lub zakupionych zdjęć, na które wykupił licencję. "Tomasz Pierzycki Fotokorpus" nie udziela zapewnień ani gwarancji, że licencjonowane zdjęcia będą dostępne na Portalu w późniejszym czasie.

   VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki, jeśli dotyczą danego towaru (brutto).

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) płatnością w systemie Paypal,

b) kredytami – wewnętrzym systemem rozliczeniowym.


c) innymi metodami płatności, wyszczególnionymi w Sklepie, podczas realizacji zamówienia.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. "Tomasz Pierzycki Fotokorpus" jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres support@fotokorpus.pl. "Tomasz Pierzycki Fotokorpus" zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3 "Tomasz Pierzycki Fotokorpus" nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 1. Róźne

  8.1 Korzystanie z Portalu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies, do których odnośniki znajdują się na stronie głównej Sklepu www.fotokorpus.pl

8.2 Wszystkie zdjęcia oraz powiązane dane dostarczane przez "Tomasz Pierzycki Fotokorpus" w jakiejkolwiek postaci są własnością "Tomasz Pierzycki Fotokorpus" lub kontrybutorów Portalu i są chronione przez obowiązujące przepisy prawa autorskiego, prawa osobiste oraz inne prawa własności intelektualnej.

8.3 Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek części lub elementów Portalu oraz materiałów. Wszystkie prawa własności intelektualnej do elementów Portalu oraz materiałów pozostają wyłączną własnością "Tomasz Pierzycki Fotokorpus".

8.4 Udzielenie licencji następuje w momencie otrzymania zapłaty przez "Tomasz Pierzycki Fotokorpus" ze strony Klienta za zamówione materiały

8.5 Wszystkie zdjęcia są dystrybułowane w licencji Royalty Free Redakcyjnej (Editorial), która posiada poniższe warunki:

  • Zawierając umowę Licencji Royalty Free Editorial, Klient uzyskuje prawo do bezterminowego, niewyłącznego, korzystania ze zdjęcia typu editorial na terytorium Rzeczypospolitej i wszystkich innych Państw, bez prawa podlicencji, wyłącznie w zakresie niżej określonym, jako Zastosowania dozwolone;

  • Klient może wykorzystywać zdjęcie typu Royalty Free editorial wyłącznie do celów niekomercyjnych np. informacyjnych, reporterskich, itp.

  • Do korzystania ze zdjęcia uprawniony jest wyłącznie Klient;

  • Klient może jednak przekazywać pliki zawierające zdjęcia typu Royalty Free editorial lub "Dozwolone dzieła pochodne" swoim klientom, drukarniom lub usługodawcom internetowym w celu ich reprodukcji i powielania dla własnych Zastosowań dozwolonych;

  • Dozwolone dzieło pochodne to dzieło powstałe w wyniku zmodyfikowania lub przekształcenia zdjęcia Royalty Free editorial w stopniu wystarczającym do uznania go za oryginalne dzieło, przy czym pierwotna wartość przekształconego lub pochodnego dzieła nie jest rozpoznawalna, jako Utwór, a osoby trzecie nie mogą pobrać Utworu ani wyodrębnić go, jako osobnego pliku ani uzyskać do niego dostępu w tej formie.

  • Klient jest upoważniony do korzystania ze zdjęcia typu Royalty Free editorial nieograniczoną liczbę razy;

  • Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie, czy dane zdjęcia wymagają pozwoleń i zgód jakichkolwiek osób trzecich bądź licencji na korzystanie w ramach zamierzonego użycia zdjęcia, zwłaszcza jeśli wykraczają po za standardowe użycie Redakcyjne.

 • Zastosowania dozwolone są następujące:

  • Ilustrowanie imprez publicznych, reportaży, zdarzeń, artykułów naukowych w witrynach internetowych, blogach dla celów niekomercyjnych;

  • Ilustrowanie informacji, artykułów, reportaży prasowych, także w prasie internetowej;

  • Prywatne prezentacje / wystawy (tzn. przeznaczone dla ograniczonej liczby odbiorców) w dowolnej formie o charakterze informacyjnym, niekomercyjnym, w tym np. ilustrujące wydarzenia o charakterze publicznym, sportowym, politycznym, turystycznym (zgromadzenia, wiece, manifestacje, zawody sportowe, imprezy turystyczne itp.).

 • Zastosowania zabronione: zdjęcia typu Royalty Free editorial nie można wykorzystywać w celach komercyjnych, ani w żaden sposób inny niż wyraźnie dozwolony w umowie. Publikowanie zdjęć typu editorial nie może naruszać niczyich dóbr osobistych. W szczególności Klient nie może:

  • Wykorzystywać zdjęcia w aplikacjach do szablonów projektów przeznaczonych na sprzedaż, w trybie online lub w inny sposób, w tym szablonów stron internetowych, szablonów flash, szablonów wizytówek, szablonów elektronicznych kartek okolicznościowych i szablonów projektów broszur;

  • Używać lub wystawiać zdjęcia w witrynach internetowych lub innych miejscach przeznaczonych do zachęcania do sprzedaży, licencjonowania lub innej dystrybucji produktów „na zamówienie” lub z takimi działaniami związanych; takich produktów jak: pocztówki, kubki, koszulki, plakaty i inne przedmioty (włącznie z niestandardowo projektowanymi witrynami internetowymi);

  • Wykorzystywać zdjęcia na dowolnych plakatach (drukowanych na papierze, płótnie lub innych nośnikach) lub innych przedmiotach przeznaczonych na sprzedaż, do licencjonowania lub do innej dystrybucji dla zysku;

  • Wykorzystywać zdjęcia, jako części znaku towarowego, znaku przemysłowego, nazwy handlowej, nazwy biznesowej, znaku usługowego ani logo;

  • Włączać zakupione zdjęcia do dowolnego produktu skutkującego ponowną dystrybucją lub użytkowaniem zdjęcia (np. witryny internetowe z elektronicznymi kartkami okolicznościowymi, szablony witryn itp.) lub udostępnianego w sposób umożliwiający wyodrębnianie, reprodukowanie lub uzyskiwanie dostępu do zakupionego zdjęcia w postaci pliku elektronicznego;

  • Używać zakupione zdjęcia w sposób mający charakter pornograficzny, nieprzyzwoity, niemoralny, naruszający przepisy, oszczerczy lub zniesławiający, godzący w dobra osobiste osób trzecich. Klient wyraża zgodę, iż o niezgodności użycia zdjęcia z niniejszym postanowieniem Umowy decyduje "Tomasz Pierzycki Fotokorpus";

  • Usuwać informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych prawach własności z jakiegokolwiek miejsca, w którym zostały umieszczone lub wbudowane w Utwór;

  • Udzielać podlicencji, odsprzedawać, wypożyczać, pożyczać, darować ani w żaden inny sposób przekazywać lub dystrybuować samodzielnie zakupione zdjęcie oraz praw objętych niniejszą Umową; (zakaz nie dotyczy przekazania zakupionego zdjęcia osobom trzecim do wykorzystania w ramach zamówionego przez nie dzieła pochodnego, np. publikacji prasowej, reportażu itp);

  • Instalować i wykorzystywać zakupione zdjęcie w wielu lokalizacjach jednocześnie lub udostępniać kopie zdjęcia na serwerze sieciowym do użytku przez innych użytkowników;

  • Używać ani wystawiać zakupione zdjęcia w formacie elektronicznym, umożliwiającym jej pobieranie lub dystrybuowanie przez urządzenia przenośne lub udostępnianie na zasadzie peer-to-peer i podobnych;

  • Wykorzystywać zakupione zdjęcia w artykułach bez zamieszczenia przy nim następującej informacji: ©Fotokorpus | Tomasz Pierzycki

  • Treści przedstawiane na zdjęciach, pełnią funkcję informacyjną i nie powinny być prezentowane przez nabywców w oderwaniu od faktów, wydarzenia.

 • Czas trwania Umowy

  • Każda ze stron może rozwiązać umowę przez wypowiedzenie, którego okres liczony od dnia doręczenia oświadczenia stronie przeciwnej wynosi 30 dni. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy może być wysyłane drogą elektroniczną lub pisemnie listem poleconym zawierającym niezbędne do identyfikacji strony dane;

  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez Portal (działający w imieniu i na rzecz Autora) może nastąpić na skutek rażącego naruszenia postanowień umowy przez Klienta i następuje przez powiadomienie go o powyższym na piśmie lub drogą elektroniczną. Naruszenie umowy przez Klienta może skutkować dochodzeniem przeciwko niemu roszczeń majątkowych i niemajątkowych;

  • Po rozwiązaniu Umowy Klient musi natychmiast zaprzestać wykorzystywania zakupionego zdjęcia do jakichkolwiek celów, zniszczyć lub usunąć wszystkie kopie i archiwa zakupionego zdjęcia i materiałów towarzyszących, a na żądanie "Tomasz Pierzycki Fotokorpus" pisemnie potwierdzić spełnienie tych wymagań.

   

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. "Tomasz Pierzycki Fotokorpus" podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić "Tomasz Pierzycki Fotokorpus" o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Józefa Sarego 3/6; 31-047 Kraków, mailowo pod adres support@fotokorpus.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. "Tomasz Pierzycki Fotokorpus" zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy "Tomasz Pierzycki Fotokorpus" a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy "Tomasz Pierzycki Fotokorpus" a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę "Tomasz Pierzycki Fotokorpus".

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.